توضیحات کامل :

بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز

این محصول در قالب فایل word و در 427 صفحه تهیه و تنظیم شده است.

 

توجه :

شما می توانید با خرید این محصول فایل " قلق های پایان نامه نویسی (از عنوان تا دفاع)" را به عنوان هدیه دریافت نمایید.

فهرست مطالب

فصل اول: (تعریف مساله

1-1تعریف کلی مساله..................................................................................................................................................... 13

1-2 نیاز به مطا لعه در مورد مساله................................................................................................................................ 15

1-3  اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن.................................................................................................... 16

1-4 اهداف و فرضیات...................................................................................................................................................... 18

1-5دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع.......................................................................................................... 18

1-6   محدودیت هاوچهار چوب پروزه........................................................................................................................... 19

1-7 مقدمه و تاریخچه...................................................................................................................................................... 21

فصل دوم: (كاووش در متون)

2-1طبقه بندی و مقدمه و اظهار بكر بودن متون....................................................................................................... 26

2-2 بررسی مقالات........................................................................................................................................................ 34

2-3 بررسی تزها و پایان نامه ها...................................................................................................................................... 41

2 -4 بررسی كتابها....................................................................................................................................................... 140

فصل سوم: (روش تحقیق)

3-1- روش بكار گرفته شده و دلایل آن................................................................................................................... 141

3-2   دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روشهای بكار رفته............................................................................ 148

3- 3 تعاریف ، اختصارات و نشانه های ریاضی........................................................................................................ 150

3- 4منطق سیستم تصمیم‌گیری................................................................................................................................ 152

3-4-1پنج گام اساسی تا تصمیم‌گیری نهایی.......................................................................................................... 152

3- 5 ارائه مباحث ضروری علمی................................................................................................................................. 154

3-6 سابقه و رژیم ترافیكی............................................................................................................................................ 154

3- 8 معیارهای محدود كننده فنی............................................................................................................................. 155

3-  9معیارهای آزمایش و كنترل................................................................................................................................ 155

3-10 مطالعات و تحلیل‌های تكمیلی.......................................................................................................................... 156

3-  11تحكیم بستر علمی قضیه و بكارگیری سیستماتیك آن.......................................................................... 156

3-  12 معیارهای ارزیابی  مقایسه و مدل انتخاب نوع سیستم روسازی.......................................................... 157

3-12-1معیارهای ارزیابی و مقایسه............................................................................................................................ 157

3-13انواع خطوط با دال بتنی...................................................................................................................................... 160

3-14  مدل ارزیابی........................................................................................................................................................ 161

3-  15لایه داخلی مدل ، ابزار تحلیل هزینه طول عمر روسازی........................................................................ 161

3-  16لایه میانی : تاثیرات بالقوه اعمالی از مسیر.................................................................................................. 166

فصل چهارم: (گردآوری اطلاعات)

4معرفی خطوط  با دال بتنی........................................................................................................................................ 170

4-1معرفی................................................................................................................................................................. 170

4-2خطوط بابالاست دربرابرخط بادال........................................................................................................................ 171

4-1-1خط با بالاست...................................................................................................................................................... 172

4-1-2خط با دال........................................................................................................................................................... 172

4-2طراحی روسازی‌های دارای خط بدون بالاست................................................................................................. 174

4-3بلاكها یا تراورسهایی مدفون در بتن..................................................................................................................... 176

4-4طراحی های روسازیهای خطوط با دال............................................................................................................... 179

4-5توسعه كیفیت یكپارچگی سیستم....................................................................................................................... 181

4-6خط زوبلین.............................................................................................................................................................. 190

4-7خط با بستر بتن آسفالتی....................................................................................................................................... 194

4-8دالهای پیش ساخته................................................................................................................................................. 197

4-9-1خط با دال شینكانسن..........